موسسه خیریه بیمارستان شهدای ایذه

اعضای هیئت مدیره:

1-دکتر مازیار حسن زاده

2-دکتر حسین شاولی

3-سعید عالی پور

4-احسان سبزواری

5-رضا ایسوند

6- خانم نسرین مهرابی

آدرس : ایذه -  خیابان طالقانی - بیمارستان 17 شهریور تلفن 33632821  061


V5.1.0.0