موسسه خیریه بیمارستان شهید چمران سوسنگرد

اعضای هیئت مدیره:

1-دکتر قاسم اسعدی: رئیس هیت مدیره و مدیر عامل موسسه

2-خانم معصومه سلمانی:  رئیس هیئت مدیره

3-امیر علوانی: خزانه دار

4-ناصر مظلومی جلالی

5-محمد طرفی

6- خانم خدیجه چگاه

7-عبدالجلیل سواعدی

آدرس: سوسنگرد -  خیابان امام (ره) - بیمارستان شهید چمران سوسنگرد تلفن 06124226274


V5.1.0.0