موسسه خیریه بیمارستان شهدای هندیجان

اعضای هیئت مدیره:

1-حاج سهراب گشتیل:  مدیر عامل

2-آقای محمد رضا ضیغمی

3- خانم سیده یاسمن حبیبی

4- آقای عباس ناصر بافقی

5-آقای  عبدالعزیز مصطفوی

6- آقای ابراهیم قنواتی

آدرس : هندیجان - بیمارستان شهدا -  شماره تماس 06152570161


V5.1.0.0