موسسه خیریه بیمارستان سلامت

اعضای هیئت مدیره:

1- آقای سلطان علی بهمنی

2- آقای یوسف الحایی

3- آقای جاسم حزبی

4- آقای غلام رضا احمدی

5-خانم پروانه خدری

6- آقای ناصرطرفی

7- خانم جاروندی

آدرس: جاده اهواز اندیمشک - بیمارستان سلامت - تلفن (33738540)


V5.1.0.0