معرفی کمیته ها

 

کمیته زیست محیطی

هدف از تشکیل این کمیته شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی معضلات زیست محیطی در زمینه های آب، فاضلاب، پسماند، هوا، خاک و سپس نیل به کاهش اثرات سوء آلاینده ها بر بشر و اکوسیستم می باشد.

 

کمیته سلامت اجتماعی ( اعتیاد، طلاق، افسردگی و ....)

کمیته به منظور استفاده از نظرات پژوهشگران و صاحب نظران جهت برنامه ریزی صحیح  برای ارتقاء سلامت و شناسایی  نابرابری ها و آسیب های اجتماعی به منظور تحقق عدالت در قالب پوشش همگانی سلامت با اولویت اقشار محروم جامعه تشکیل شده است تا سیاستگذاران در استان  را در جهت سیاست ها و برنامه های مرتبط با سلامت یاری نماید.

 

کمیته زیرساخت

با توجه به اینکه توسعه زیرساخت ها شامل آبرسانی، گاز، برق، مخابرات و صنعت در استان خوزستان زودتر از سایر استانها در کشور آغاز شد لذا در حال حاضر فرسودگی زیرساخت در خوزستان بیش از سایر استانها نمود دارد. بنابراین نیاز است معضلات مربوط به این حوزه ابتدا اولویت گذاری و سپس با همفکری و مشورت سازمان ذیربط راه حل علمی و عملی ارائه گردد.

 


V5.1.0.0