پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان شهید بقایی 2

اعضای هیئت مدیره: 

1-دکتر بیژن کیخایی

2-دکتر احسان پور

3-دکتر احمد احمد زاده

4-دکتر کاوه

5-دکتر رویا صالحی

6 مریم علوی جو مسئول مدکاری

7-شهناز جانی

8-نهضت کربلیوند

9-لیلاجهانگیری 

آدرس : اهواز - انتهای بلوار گلستان - بیمارستان شهید بقایی 2


گروه دورانV5.5.2.0