پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان رازی

اعضای هیئت مدیره :

1-دکتر فرهاد سلطانی

2-آقای دکتر شهرام ابراهیمی

3-دکتر کریم بیت صیاح

4-خانم مریم مسعود زادگان

5-خانم فرزان داراب پور

6- زهرا دهکردی

آدرس : اهواز -  امانیه-  بیمارستان رازی  شماره تلفن ثابت (06133337377)


گروه دورانV5.5.2.0