پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان ابوذر

اعضای هیئت مدیره:

1-خانم دکتر صادقیان

2-مهندس فضل اله پور

3-خانم فاطمه معرفیان پور

4-خانم مریم سرفراز

5-خانم سلوه فاضلی

7-خانم مریم خوش اخلاق

8-خانم حلیمه بختیاری

آدرس مؤسسه: زیتون - بیمارستان ابوذر  - تلفن 34453536


گروه دورانV5.5.2.0