پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسسه خیریه بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه

اعضای هیئت مدیره:

1-آقای کیانوش اصفهانی

2-آقای شیخ سید جواد شریفی

3-آقای حاج موسی زبیدی

4-آقای سید جاسم محمد اصل

5-آقای علی محمدی

6-آقای مهران سبزی والا

7-آقای خداداد

8-آقای حیدر زبیدونی

آدرس : امیدیه - بیمارستان امام رضا (ع) -  شماره تماس (526307002)


گروه دورانV5.5.2.0