پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان مادر - رامهرمز

اعضای هیئت مدیره :

1- آقای علی ابراهیمی بهبهانی

2- آقای مهران اهنگی

3- خانم سمانه ولی زاده

4- آقای عطا لله شیرالی

5-آقای بهروز حکیم زاده

6- آقای ماندگار

آدرس: رامهرمز - بیمارستان مادر- تلفن (43527533)


گروه دورانV5.5.2.0