پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان

اعضای هیئت مدیره:

1-خانم مینا موری

2-خانم فریده اشرافی

3-خانم لیلا یزدی

4-خانم سوزان حاتمی

5-خانم محبوبه صالحی

6-خانم ناهید خورشیدی

7-خانم فاطمه اشیان

8-خانم اشرف محمدی

9-خانم مستانه محمدی

10-خانم پروین نعمت پور

11-خانم سیمین رحمانی

12-خانم پروین اکبری

آدرس: مسجدسلیمان - نمره 2 - بیمارستان 22 بهمن - تلفن (06143223646)


گروه دورانV5.5.2.0