پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

موسسه خیریه بیمارستان سوانح و سوختگی طالقانی

اعضای هیئت مدیره:

ا-دکتر روزبه راهبر

2-دکتر عبدالرضا شیخی

3-خانم سوسن محمدی

4-خانم فرحنا ز یابری

5-خانم مهکامه خلفیان

6-خانم عاطفه امینی

7-خانم سعیده شبیبی

8-فاطمه بنگانی

9-آقای موسی یابری

10-علی اصغر سالمی

آدرس :   اهواز - فاز (2) پاداشهر - روبه روی کلانتری (23) پاداد شهر - بیمارستان سوانح و سوختگی طا لقانی

 تلفن: 06135540255 صندوق پستی (976)


گروه دورانV5.5.2.0